image

Consultanță

Juriștii biroului si executorul judecatoresc oferă și consultanță juridică de specialitate.

La depunerea cererii, creditorul, personal sau prin reprezentant, poate fi îndrumat să redacteze cererea de executare silită, în funcție de forma de executare, se verifică actele depuse și taxa judiciară de timbru. Adesea se explică modificările Codului de Procedura Civila în ceea ce privește depunerea cererii, actele care o însoțesc, încuviințarea executării silite, investirea sau nu a actelor – titlurilor executorii, competența teritorială a executorului judecătoresc, etc.

Creditorului, dar și debitorului, li se aduc la cunoștință modalitatea de executare cea mai potrivită în speță, li se explică cu argumente juridice „de ce da și de ce nu” anumite acțiuni , etape în executare, efecte ale actului de executare.
Acordăm răspuns întrebărilor dumneavoastră, chiar daca nu sunteți clienți ai Biroului, în acest sens vă ajută și secțiunea din site-ul nostru – contacte.

Orice persoana interesată poate beneficia de consultanță juridică gratuită în măsura în care răspunsul nu necesită o informare complexă din partea juriștilor.
In cazul contestației la executare, deși nu suntem parte în acest proces, vă putem răspunde întrebărilor dumneavoastră, deținem jurisprudența și vă acordăm consultanță, explicând întocmirea actelor juridice, termene, efecte, având în vedere experiența acumulata pe parcursul anilor.

Consultanța în executare are rolul de a previziona ceea ce se poate întâmpla în cursul executării silite și de a folosi resurse mici pentru a obține rezultate mari, cele dorite.
image

Comunicarea actelor şi formarea dosarului de executare silită

Notificare


Notificarea reprezintă o modalitate juridică de largă răspândire în domeniile dreptului de a înştiinţa o persoană cu privire la o anumită stare de fapt sau de drept, de a îi comunica o anumită situaţie creată, de a o avertiza cu privire la un anumit demers, de a o soma să facă ceva sau să nu facă ceva sub o sancţiune expres arătată.
Actele judiciare se emit pe parcursul soluţionării unui proces - cerere de chemare în judecată, cerere privind exercitarea căilor de atac , hotărârii judecătoreşti, citaţii, etc.
Actele extrajudiciare sunt cele ce nu emană de la o instanţă judecătorească, şi pot fi folosite în cadrul unui proces.
Comunicarea actelor se poate face în funcţie de solicitarea notificantului, cele mai folosite metode fiind:
- prin agent procedural, sau
- prin intermediul oficiilor poştale. Pentru notificarea actelor judiciare si extrajudiciare, la Biroul Executorului Judecătoresc se depun următoarele acte:
(1) cererea către Executorul Judecătoresc pentru comunicare actelor într-un exemplar;
(2) actul judiciar/extrajudiciar în trei exemplare;
(3) copie dupa actul de identitate al persoanei care solicită comunicarea actului/actelor în cazul persoanelor fizice;
(4) dovada calităţii de reprezentant( împuternicire avocaţială, procură);
(5) taxă poştală (TP) în valoare de 4,9 lei;

Formare dosar executare silită


Pentru formarea unui dosar de executare silită sunt necesare următoarele documente:
(1) cerere de executare silită în care se va specifica modalitatea de executare(ex:poprire, executare mobiliară, executare imobiliară sau prin toate formele);
(2) titlul executoriu în original care poate fi: hotărâre judecătorească, hotărâre arbitrală, bilet la ordin, cambie, filă CEC, contract de împrumut, contract de credit, contract de fidejusiune, contract de leasing, contract de asistenţă juridică, etc.
(3) copie după actul de identitate al persoanei care solicită executarea silita în cazul persoanelor fizice sau certificat de înregistrare la Registrul Comerţului în cazul persoanelor juridice;
(4) dovada calităţii de reprezentant unde este cazul;
(5) taxa judiciară de timbru în valoare de 20 lei care se va achita la Direcţiile Fiscale de la sediul/domiciliul persoanei care solicită executarea silita. Daca se depun mai multe titluri executorii in cadrul aceluiasi dosar de executare silita ( ex: cecuri, bilete la ordin etc.),  taxa judiciara de timbru este de 20 lei pentru fiecare titlu Taxa judiciara de timbru- art. 10 si art. 11 din O.G.80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Verifica debitor

Verifica persoana juridica : DeschideVerifica persoana fizica : Deschide

image

cereri

image

Cheltuieli de executare silită

În conformitate cu Art. 670, partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activităţi care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele sau activităţile dispuse din oficiu, cheltuielile se avansează de către creditor.
Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, afară de cazul când creditorul a renunţat la executare sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare făcute după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu prin executare voluntară.
Sumele ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin proces-verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii.
Pentru sumele stabilite, procesul-verbal constituie titlu executoriu.

Onorariul se stabileşte în conformitate cu Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2550/2006 Publicat în Monitorul Oficial in 14/11/2006, Partea I nr. 936 din 20/11/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti.
image

Alte taxe si tarife

Taxe ANCPI Deschide
image

Intrebări frecvente

Întrebare: Care este cota din salariu/ pensie ce poate fi poprită?

Răspuns Conform prevederilor art. 729 Cod Procedură Civilă, salariile şi alte venituri periodice realizate din muncă, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite până la 1/3 din venitul lunar net. Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depaşi 1/2 din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.
Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum.

Întrebare : De la ce dată se actualizează creanţa cuprinsă într-o hotărâre judecătorească?

Raspuns:Potrivit art.628 alin(3), actualizarea unei creanţe cu indicele de inflaţie se face de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti şi până la data plăţii efective.

Întrebare : Ce consecinţe poate suporta un terţ poprit în cazul în care refuză înfiinţarea popririi asupra venitului net sau conturilor unui debitor?

Raspuns:Potrivit art.790 Cod Procedura Civila, dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmaribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de o luna de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.
Dacă din probele administrate,instanţa de executare constată că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotarare de validare a popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar în caz contrar, va hotarî desfiinţarea popririi. Terţul poprit, care, cu rea-credinţă, a refuzat să-şi îndeplinească obligaţiile privind efectuarea popririi, va putea fi amendat, prin aceeaşi hotărâre, cu o sumă cuprinsă între 200 lei şi 1.000 lei.
Dacă sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadenţă, cât şi pentru cele care vor fi scadente în viitor, validarea producându-şi efectele numai la data când sumele devin scadente.

După validarea popririi, terţul poprit va proceda, dupa caz, la consemnarea sau plata prevazută la Art. 456, în limita sumei determinate expres în hotararea de validare. În caz de nerespectare a acestor obligaţii, executarea silită se va face împotriva terţului poprit, pe baza hotărârii de validare ce constituie titlu executoriu.

image

Informaţii utile

În cazul executării silite, debitul se poate achita la sediul Biroului Executorului Judecătoresc SAMOILĂ LILIANA MINODORA, sau poate fi consemnat pe seama şi la dispoziţia B.E.J. Samoilă Liliana Minodora în contul RO28 BREL 0002 0005 1971 0100, deschis la LIBRA BANK S.A. – Sucursala Rahova Bucureşti, CIF RO24895302 iar recipisa de consemnare, în original, să fie depusă la dosarul de executare silită.